ฉบัับที่่ห้้า State of the Connected Customer

พบข้้อมููลเชิงิลึึกจากผู้้บริิโภคและผู้้มีีอำำ นาจใน งานจััดซื้อ้ กว่่า 17,000 ราย ต่่อประเด็็นใหม่่ๆ เรื่่องภูมิู ทัิ ัศน์์การมีีส่ว่ นร่วมข ่ องลููกค้้า


มาพบกับเทรนด์ที่จะกำหนดอนาคตการมีส่วนร่วมของลูกค้า

ดูข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภคกว่า 13,000 ราย และผู้มีอำนาจในงานจัดซื้อเกือบ 4,000 รายจากทั่วโลก

ในปัจจุบัน อะไรคือสิ่งที่สำคัญทีสุดสำหรับลูกค้า เชิญดาวน์โหลดรายงาน State of the Connected Customer ฉบับที่ 5 เพื่อเรียนรู้สิ่งต่อไปนี้

  • การเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์เรื่องความไว้วางใจและความภักดีที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์
  • ลูกค้าปรับสมดุลและคาดหวังอย่างไร สำหรับเรื่อง Personalisation กับความเป็นส่วนตัว
  • ประสบการณ์ของลูกค้าในรูปแบบ Digital-First เป็นอย่างไรในแต่ละช่วงเวลาของ Customer LifecycleDownload Now3501, Jack Northrop Ave, Hawthorne, CA 90250.
Copyright © 2023 Martech Series

Martech Series Privacy Policy | Click here to unsubscribe