สถานะ การตลาด

A ข้้อมููลเชิงิลึึกและแนวโน้มจ้ ากนัักการตลาดทั่่วโลก กว่่า 8,200 รายที่มีีส่ ่ มีีส่วน่ ร่่วมกับลูั ูกค้้าจากทุุกท


พบกับกระแสการตลาดแห่งอนาคตในการทำงานจากทุกหนแห่ง

5 แนวโน้มสำคัญ ข้อมูลเชิงลึกจากนักการตลาดกว่า 8,200 คน ในรายงานฉบับเดียว อะไรคือสิ่งที่อยู่ในใจของนักการตลาดชั้นนำในปีนี้และหลังจากนั้นมาหาคำตอบในรายงาน State of Marketing ฉบับที่ 7 ที่คุณจะได้รู้ว่า:

  • 66% ของนักการตลาดคาดหวังการเติบโตของรายได้ในปีนี้และหลังจากนั้น
  • 90% ของนักการตลาดกล่าวว่าปี 2020 มีการปฏิสัมพันธ์ทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
  • 75% ของนักการตลาดทำงานและร่วมมือกันได้จากทุกที่
  • นักการตลาดคาดว่าแหล่งข้อมูลจะเพิ่มขึ้น 40% ภายในปีหน้า
  • 70% ของ CMO กำลังเปลี่ยนนิยามความสำเร็จให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
Download Now3501, Jack Northrop Ave, Hawthorne, CA 90250.
Copyright © 2022 Martech Series

Martech Series Privacy Policy | Click here to unsubscribe